• شناسه آگهی: 10766
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/14

مشخصات آگهی:

تجزيه و تحليل آماري پايان نامه

فصل 3 سوم پايان نامه

فصل 4 چهارم پايان نامه

فصل 5 پنجم پايان نامه

انجام پروژه هاي آماري با ليزرل و اس پي اس اس

انجام تحليل آماري پايان نامه و مقاله علمي

کلمات کلیدی: