• شناسه آگهی: 11397
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/20

مشخصات آگهی:

به يک کارشناس زراعت داراي رتبه از سازمان نظام مهندسي براي منطقه شمال تهران نيازمنديم . کد تماس 5100 .

کلمات کلیدی: