• شناسه آگهی: 12841
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/05/28

مشخصات آگهی:

مزاياي بي نظير بيمه زندگي مانانعطاف پذيريدر بيمه زندگي مان شما مي توانيد هر زمان که مايل باشيد در طول مدت قرارداد، کليه شرايط بيمه نامه اعم از حق بيمه ، مدت قرارداد ، نحوه پرداخت ، و پوشش ها را بميزان دلخواه تغيير دهيد.برداشت از بيمه نامهاندوخته رياضي بوجود آمده در حساب بيمه اي بيمه زندگي مان شما متعلق به خود شما است و شما مي توانيد در مواقع اضطراري از حساب خود به دو صورت نقد يا وام برداشت نماييد.حفظ ارزش سرمايه شما در مقابل تورمدر بيمه زندگي مان شما مي توانيد بخش مهم از آثار تورم و کاهش ارزش پول را با استفاده از مکانيزم تعديل سرمايه و حق بيمه دراين بيمه نامه جبران کنيد. که ارزش مبلغ دريافتي شما در پايان مدت بيمه نامه حفظ گردد.پوشش رايگان حادثهدر بيمه زندگي مان فوت در اثر حادثه را حد فاصل در خواست ثبت بيمه نامه تازمان صدور آن بصورت رايگان بيمه مي نمايد.ضمانت نامهبيمه زندگي مان اين قابليت را دارد که به تدريج اندوخته حاصل از سرمايه گذاري شما تبديل به ضمانت نامه اي معتبر مانند ساير اسناد مالي در معاملات، کار و زندگي شما گردد.معافيت مالياتيسرمايه بيمه شما در بيمه مان به هر ميزان ، از معافيت مالياتي برخوردار است و همچنين مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذينفعان ، تابع قانون ارث نخواهد بود.( ماده ??? قانون ماليات مستقيم )سود مشارکتاستفاده کننده از بيمه زندگي مان در سود متغيير حاصل از سرمايه گذاري هاي مالي بيمه ايران به ميزان ??% بعنوان سود اضافي بر سود تضميني مشارکت مي کند.واماعطاي وام بميزان ?? درصد ارزش بازخريد بدون ضامن و سفته در بيمه زندگي مان صورت مي پذيرد.

پوشش هاي تکميلي بيمه زندگي مانپرداخت ???،???،??? ريال بصورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن به بيماري سرطان.

پرداخت ???،???،??? ريال بصورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن به يکي از امراض خاص يا پيوند اعضاء اصلي بدن.

پرداخت حادثه ??،???،??? ريال بصورت بلاعوض در هر سال يکبار بعنوان هزينه پزشکي بيمارستاني در صورت حادثه.

فوت و نقص عضو ، مستمري و حادثه

پرداخت غرامت فوت عادي تا سقف 4،???،???،??? ريال.

پرداخت غرامت فوت حادثه تا سقف ?،???،???،??? ريال.

پرداخت غرامت نقص عضو و از کارافتادگي دائم کلي و جزئي تا سقف ?،???،???،??? ريال

پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه بدليل از کارافتادگي کامل و دائم.

پوشش پرداخت مستمري در صورت از کار افتادگي به مدت ?? سال.

پوشش آخرين سال حيات (End stage) تا سقف ???،???،??? ريال.

پوشش رايگان فوت بر اثر حادثه پيش از تکميل در خواست بيمه نامه تا سقف ??،???،??? ريال بمدت ? روز.بيمه زندگي مان بيمه ايران

بيمه ايران

بيمه عمرو پس انداز

بيمه بازنشستگي

بيمه آتيه فرزندان

بيمه ازدواج

بيمه مهريه

بيمه سنوات

بيمه درمان

بيمه حوادث

بيمه عمر و تشکيل سرمايه

بيمه درمان تکميلي

بيمه عمر و سرمايه گذاري

بيمه زندگي مان

بيمه عمر

کلمات کلیدی: