• شناسه آگهی: 12849
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/05/28

مشخصات آگهی:

شرکت چکادمهر به شماره ثبت135429با بيش از20سال سابقه درزمينه حملو نقل بين المللي کالاوبا اختيار داشتن بيش از70تريلروکاميون ترانزيت وکادري مجرب داراي سوابق درخشاني درخصوص صادرات وواردات وترانزيت وحمل کالاهاي پروژه اي ميباشد. صادرت انواع کالاهاي مجاز به اروپاوساير کشورها.حمل کليه محمولات وارداتي از اروپا بصورت فول وگروپاژبه ايران.

ارسال مستمرکالا به کشورهاي ترکيه,سوريه,گرجستانواکراين شايان ذکراست به جهت رفاه مشتريان وحجم بالاي کالا اين شرکت اقدام به تاسيس دفاتري دراستانبول ترکيه وتفليس نموده .

خدمات حمل ونقل کالا (صادرات و واردات)ترانزيت زميني(دربستي و گروپاژ)و دريايي وريلي وهوايي

ايران به تمام کشورهاي اروپايي. واردات:واردات کالا ازاروپاوکشورهاي اسياي جنوب شرقي بويژه ازکشورچين وترکيهوسايرنقاط به ايران به صورت دربست يا گروپاژوحمل يکسره تاانبارمتقاضي

ترانزيت کالا:ترانزيت کالا از کليه نقاط به کشورهاي اسياي ميانه,آذربايجان,ارمنستان وروسيه1-حمل محمولات زميني ازکليه کشورهاي اروپايي به مقصدايران وبالعکس

2-حمل محمولات دريايي وفله ازکليه بنادراروپايي به مقصد بنادجنوبي ايران

3-حمل محمولات زميني از اروپا(کاميون گروپاژودربست)ودريايي به صورت LcLوFCL.

4-حمل محمولات زميني ودريايي از ترکيه وگرجستان و ديگر کشورهاي اروپايي به ايران و بالعکس.

5-حمل محمولات صادراتي ووارداتي توسط واگن به/از کشورهاي اسياي ميانه

6-ترانزيت کالا ازبنادروشهرهاي کشوربه کليه کشورهاي اسياي ميانه

ارائه خدمات حمل دراسرع وقت بامناسبترين قيمت حمل

حمل ونقل کالاهاي خودرا باماتجربه کنيد

شماره تماس:رضا محمدي:

09197476941

فکس:02166938720

کلمات کلیدی: