استان / شهر

- فروش دستگاه و خدمات خم لوله تا ضخامت 8 م م

وقطر خارجی 180 م م با دستگاه cnc .

2- ساخت دستگاه و خدمات پانچ لوله تا ضخامت 4 م م

و تا قطر 60 م م با دستگاه cnc .

3 - فروش دستگاه و خدمات برش لوله تا قطر 60 م م

با دستگاه cnc .

کلمات کلیدی:
  • تاریخ ثبت : 1395/03/12
  • شناسه آگهی: 2611
  • تاریخ شروع آگهی:1397/05/10

محل آگهی بر روی نقشه