• شناسه آگهی: 5109
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/11/19

مشخصات آگهی:

گروه وکلای مجرب و متخصص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی آماده ارائه هرگونه مشاوره تخصصی در زمینه تنظیم قراردادهای پیش فروش می باشد.
•تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت در قالب های گوناگون
•تنظیم قراردادهای پیش فروش آپارتمان در قالب های گوناگون
•وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت
•وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در فسخ و اقاله قراردادهای پیش فروش
•وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در اجرای آرای داوری و ابطال آرای داوری
•وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در فسخ و اقاله قراردادهای مشارکت در ساخت
•وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در حل و فصل اختلافات از طریق داوری و حکمیت
•وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در الزام به انتقال سند مالکیت مشاعی و تخلیه علیه مالک
•وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در مطالبه خسارت قراردادی و تأخیر در ایفای تعهدات و وجه التزام
•وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در خلع ید، تخلیه، تصرف عدوانی موضوع قراردادهای مشارکت در ساخت
•وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در مطالبه خسارت قراردادی و تأخیر در ایفای تعهدات و تأخیر در تأدیه و وجه التزام
•وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت، اخذ پایان کار و وصورت مجلس تفکیکی علیه سازنده

کلمات کلیدی: موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی وکیل پایه یک دادگستری تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت الزام به تنظیم سند رسمی وکالت و مشاوره-