• شناسه آگهی: 5499
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/12/17

مشخصات آگهی:

آموزش تعميرات گيربکس هاي اتوماتيک روزدنيابا توجه به استقبال دوستان عزيز از دوره هايفشرده ماهان خودرو (مهندس صفاريان) درزمينه آموزش کاربردي تعميرات گيربکس هاياتوماتيک ، دور جديد اين کلاس ها در پکيجيبا چارتي جديد و 100 % کاربردي ، دائر خواهدشد .گذري برگيربکس هاي دستيانواع انتقال نيرو- مزايا ومعايب هرکداممفهوم ضريب دنده در انتقال مستقيم نيروجهت نيرو درانواع انتقال نيروتفاوت گشتاوردرانتقال نيرواز چرخ دنده بزرگبه کوچک وبلعکسمحاسبه ضريب دنده خطيمحاسبه ضريب دنده هاي ترکيبيمحاسبه ضريب ديفرانسيلتفاوت ضريب درخودروهاي 2 ديفرانسيلخرابي کوپلينگ برقيتشخيص خرابي کوپلينگ برقينحوه تست کوپلينگ برقيتاريخچه گيربکس هاي خودکارمعرفي برخي از گيربکس هاي خودکارکمپانيهاي :Aisin(Japan)Hivec(Korea)New Alpha(Korea(ZF(Germany)شامل مدل هاي :OVERHAUL-REPAIR&FIXING:A4LF3A4CF0(2nd)A4CF1A4CF2AFCF3AFCF4A5GF1A5GF2A5HF1A5HF3A5SRSA5SR2A6GF1A6GF2A6LF2A6LF3A6MFIA6MF2شناخت وتشخيص انواع گيربکس هاي اتوماتيکشناخت و تشخيص انواع گيربکس هايمانوماتيکCCVTشناخت وتشخيص انواع گيربکس هايشناخت و تشخيص انواع گيربکس هاي تيپ ترونيکشناخت و تشخيص انواع گيربکس هاي شيفت ترونيکمعرفي اجزاي تشکيل دندهنحوه ارتباط اهرم دنده با گيربکستشخيص خرابي رابط ها و واسطه هاي بين گيربکس وليور دندهرفع ايراد زماني که ليور دنده درجايگاه خود قرار نگيرد ولي رنج مربوط را درست انتخاب مي کند .تعريف شيفت لاک ونحوه عمل کرد آ نمعرفي و شناخت شيفت لاک وانواع آنتفاوت درگيربکس هاي سفارش عرب وسفارش اروپاترفند دور زدن خرابي شيفت لاکشيفت لاک در خودروهاي استارت دکمه ايترفند دورزدن خرابي سوچ پدال ترمزتفاوت در گروه بندي خودرو هاي همراه يا فاقد شيفت لاکمعرفي تورک کانورتور (مبدل گشتاور)معرفي توربينمعرفي ايمپلرمعرفي ترنسفر گيربکس هاي اتوماتيکP توضيح وضعيت و شرايط رنج برد(NO STAR) R توضيح وضعيت و شرايط رنج بردN توضيح وضعيت و شرايط رنج برد(NO START) D توضيح وضعيت و شرايط رنج برد(NO START) 3 توضيح وضعيت و شرايط رنج برد(NO START) 2 توضيح وضعيت و شرايط رنج برد(NO START )L-1 توضيح وضعيت و شرايط رنج بردOVER DRIVE توضيح وضعيت و شرايط رنج بردS-SPORT توضيح وضعيت و شرايط رنج بردتوضيح وضعيت و شرايط رنج برد + در تيپ ترونيکتوضيح وضعيت و شرايط رنج برد - درتيپ ترونيکتوضيح وضعيت و شرايط رنج برد پدال شيفتر +توضيح وضعيت و شرايط رنج برد پدال شيفتر –Hivecنحوه ورود به مدار پدال شيفتر درگيربکس هاZFنحوه ورود به مدار پدال شيفتر درگيربکس هامعرفي چرخدنده سانمعرفي پلانتري گيرمعرفي کري يرمعرفي ولو بادي ( ساعت گيربکس )معرفي هابمعرفي ديسک وپليت هاترفند محاسبه گشتاورپيچ ها بدون شاپ منوآلترفند محاسبه فيلرخلاصي مجازبدون شاپ منوآلتاخيردرتعويض دنده هادلايل تاخير- بررسي وضع روغنبررسي کيفيت روغنريست کردندلايل تقه وانواع تقه زدن1-کثيف بودن روغن2 - کم بودن سطح روغن3 - سرد بودن روغن4 - ضعيف شدن اتصال بدنه5 - ايراد در ارسال سيگنال6 –خرابي وپارگي دسته موتورها بررسي شودهاCDC سولفاته زدنتشريح ترفندي براي محاسبه خلاصي مجازبين ديسک ها بدون شاپ منوآلInhibitor Switchصدور فرامين از يونيت کنترل وخرابي سويچ بازدارندهعلائم خرابي سويچ بازدارندهرفع ايرادOD تعريفUD تعريفONE WAY CLUTCH معرفيREVERSE CLUTCH معرفيهدايت به سوي سرويس وتعميراتنحوه بررسي کيفيت روغنتفاوت سطح روغن گرم وسردبهترين دما براي تست گيربکسچرا بايد گيج را چک کنيمبراي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس هاي زير تماس حاصلفرماييد....

کلمات کلیدی: