• شناسه آگهی: 5563
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/12/18

مشخصات آگهی:

مراقبت از سالمند و کودک در منزل

پرستار بيمار در منزلاعزام آمبولانس، تهيه دارو و تجهيزات پزشکيمشاوره روانپزشکي، روانشناسي، خدمات مددکاريخدمات فيزيوتراپي، کاردرماني، توانبخشيمشاوره تغذيه و رژيم درماني و پرستار بيمارنکهداري از بيماران آلزايمر، پارکينسون و ... در منزل و بيمارستانانجام کليه آزمايشات، واکسيناسيون و تزريقاتسرم تراپي، پانسمان، نوارقلب و سونداژ وويزيت پزشک متخصص، عمومي و اعزام پرستار و بهيارخدمات آموزشيشماره تلفن 27630-021

کلمات کلیدی: