• شناسه آگهی: 6504
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/01/01

مشخصات آگهی:

( رتبه بندي . واگذاري رتبه آماده . ارتقاء رتبه و تمديد رتبه )مشاوره و بررسي مدارک جهت تمديد و ارتقاء گواهينامه صلاحيت پيمانکاري مطابق موازين و آيين نامه هاي مربوطه ( معاونت راهبردي ، سامانه ساجات)تمديد رتبه هاي 5 - 4 - 3 - 2 - 1

ارتقاء رتبه هاي 2 - 3 - 4 - 5

1 - محاسبه ضرايب و سنوات قراردادها اعم از پيماني و دستمزدي

2 - ترازنامه مالياتي

3 - تکميل کادر امتياز آورواگذاري رتبه هاي 5 پيمانکاري اخذ شده از سامانه ساجات و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي کشور با اعتبار 4 سال در زمينه هاي :

رتبه 5 راه و باند و رتبه 5 ساختمان ( ابنيه)

رتبه 5 ساختمان ( ابنيه ) و رتبه 5 آب

رتبه 5 تاسيسات و تجهيزات و رتبه 5 آب

رتبه 5 راه و باند

رتبه 5 ساختمان ابنيه

و........رتبه 5 راه و ترابري و ساختمان ( ابنيه )

رتبه 5 آب و ساختمان ( ابنيه )- ثبت تهران

- اسم دو سيلاب.

- 4 سال اعتبار کارتکس.

- 2 سال اعتبار وکالت مهندس.

- بدون کارکرد ( صفر ).

- اخذ شده ازسازمان معاونت نظارت راهبردي برنامه ريزي و نظارت راهبردي واستانداري.

- ساجاتي.09125082309 بهادران

09107808050

کلمات کلیدی: