• شناسه آگهی: 8586
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/03/24

مشخصات آگهی:

-فروش ويژه کاميون و کاميونت هاي کاويان در نمايندگي 10154 شهرستاني

فروش کشنده کاويان ??? اسب بخارقيمت نقدي ???.???.??? با بيمه شخص ثالث?? ميليون پيش- اقساط ?? ماهه ?.???.??? با بيمه بدنهدوستان تعداد محدود است.

????????فروش کاميونت k109C کاويان به صورت نقدو واقساط

قيمت نقدي محصول:??.???.??? ميليون

با پيش پرداخت ??.???.??? در اقساط ?? ماهه ماهيانه ?.??? با معرفي ضامن معتبر

با پيش پرداخت??.???.??? در اقساط ?? ماهه ماهيانه ?.??? فقط با چک بانکي

فروش کاميون کشنده تک کاويان K375Tقيمت نقدي :189.880.000 ميليونبا پيش پرداخت 56.964.000 در اقساط 48ماهه ماهيانه 4/500.با معرفي ضامن معتبر

فروش کاميونت هاي کاويان

به صورت نقدو اقساطقيمت کاميونت k101S:83.600.000قيمت کاميونت k1051L:83.100.000قيمت کاميونت k1052 :85.100.000دفترفروش:02632861380@bornacamion

کاميونت کاويان K106GS بدون جاي خواب رانندهقيمت نقدي 72.180.000 تومانبا پيش پرداخت 36.090.000اقساط 24 ماهه ماهيانه2/200بدون ضامنبا پيش پيش پرداخت 28.872.000 اقساط 24 ماهه 2/500 با معرفي يک ضامن کاسب يا کارمند .

کاميونت کاويان K106Cاتاق کاپيتان (جديد)قيمت نقدي 85.880.000 تومانوبا پيش پرداخت 42.940.000اقساط 30ماهه ماهيانه 2/100 بدون ضامن .با پيش پرداخت 34.352.000 اقساط 24 ماهه ماهيانه 2/800 باضامن.

کاميون کاويان K109C باريقيمت نقدي 89.180.000 تومانبا پيش پرداخت 44.590.000 اقساط 30 ماهه ماهيانه 2/100 بدون ضامن .با پيش پرداخت 35.672.000 اقساط 24 ماهه ماهيانه 2/900 .با معرفي ضامن معتبر.

کاميونت k1051 تن تک کابينقيمت نقدي 83.100.000 ميليونبا پيش پرداخت24.930.000 اقساط 40ماهه ماهيانه 2/200 با معرفي ضامن معتبر.و با پيش پرداخت 41.550.000 اقساط 30ماهه ماهيانه 1/900 بدون ضامن .

کاميونت کاويان با ظرفيت 5.5تن k1051 تک کابينبا پيش پرداخت 150.000.000ميليون ريال20 فقره چک 71.000.000 ميليون ريالي، هر 3 ماه يک چکاقساط 60ماههقيمت نقدي 2.360.000با بيمه شخص ثالث سال اولو بيمه بدنه ي پنج سالهبدون ضامن

کاميونت k1052 5.5 تن دو کابينقيمت نقدي 85.100.000 تومانبا پيش پرداخت ميليون25.530.000 اقساط 40ماهه ماهيانه 2/300با معرفي ضامن معتبر.با پيش پرداخت 42.550.000 اقساط 30ماهه ماهيانه 2/100بدون ضامن.

کاميون K219Cباري کاويانقيمت نقدي 152.680.000 تومانو با پيش پرداخت 61.072.000 اقساط 40 ماهه ماهيانه 3/500با معرفي ضامن معتبر.با پيش پرداخت 76.340.000 اقساط 30ماهه ماهيانه 3/500بدون ضامن.

کاميون k112C باري 103.880.000 ميليون تومانبا پيش پرداخت 55.940.000اقساط 24ماهه ماهيانه 2/800 بدون ضامن.

کاميون کشنده تک محور کاويان K375Tقيمت نقدي 189.880.000 تومانبا پيش پرداخت 56.964.000اقساط ماهه48ماهيانه 4/500 با معرفي يک ضامن .با پيش پرداخت 94.940.000 اقساط 30ماهه 4/400بدون ضامن .

کاميون کمپرسي تک محور کاويان K219Tقيمت نقدي 134.580.000 تومانبا پيش پرداخت40.374.000 اقساط 40ماهه ماهيانه 4/800با معرفي ضامن.با پيش پرداخت 67.290.000اقساط 30ماهه ماهيانه 3/100بدون ضامن.

آدرس:کرج-ميدان امام حسين-انتهاي خيابان شهيد صدوقي-جنب زيرگذر اتوبان -نمايندگي شهرستاني02632861380-02632861379

کلمات کلیدی: