• شناسه آگهی: 9486
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/02

مشخصات آگهی:

?کارشناس تخصصي ومشاوردرصدوربيمه نامه هاي(اموال،اشخاص،مسئوليت....)وخسارت

?داراي کدهمکاري ازکليه شرکتهاي دولتي وخصوصي

?امکان ارائه همزمان نرخ وشرايط کليه شرکتهاي بيمه

?صدوربيمه نامه ازهريک ازبيمه گران بانرخ رقابتي

?مشاورصادقانه وبيطرفانه وراهنمائي خريداران بيمه وياري آنهادرانتخاب بيمه گربرتر

?اطمينان ازپيگيري صحيح وسريع خسارت به دليل عدم وابستگي کارگزاران به شرکتهاي بيمه

?پل ارتباطي بيمه گذاران باسازمان ناظربرشرکتهاي بيمه(بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران)

کلمات کلیدی: