• شناسه آگهی: 9627
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/04

مشخصات آگهی:

نرم افزاري پارامتريک براي محاسبه و پرداخت دستمزد کارکنان

• نگهداري اطلاعات کامل پرسنل

• عمليات پرداخت حقوق و دستمزد

• ارتباط با دستگاه‌هاي کارت ساعت‌زني

• مديريت پس انداز و وام

• جداول مالياتي

• انواع گزارشات

• قابليت اتصال به برنامه حسابداري ( حسابگر)

نگهداري اطلاعات پرسنل و انجام عمليات اداري و پرسنلي

• نگهداري اطلاعات کامل پرسنل از جمله اطلاعات فردي و شغلي با تعدادکدينگ مورد نظر کاربر همراه با ذخيره سوابق پرسنل از جمله پايه حقوق و مزايا، مرخصي، وام، سنوات، پس انداز، مساعده و ... .

• نگه داري اطلاعات درجريان پرسنل شامل ماموريت‌ها، مرخصي‌ها، تشويق‌ها و توبيخ‌ها، هداياي نقدي و غيرنقدي، اطلاعات درماني و… به همراه اطلاعات تکميلي هر کدام شامل تاريخ و مدت ماموريت، محل ماموريت، وسيله نقليه، مبلغ نشويق، توبيخ و …

• طراحي فرم‌هاي کارگزيني و اداري از جمله: اطلاعات احکام، مرخصي، ماموريت، تشويق، توبيخ و … .

• نگهداري و گزارش‌گيري سوابق پرسنلي مانند: سوابق تحصيلي، آموزشي، استخدامي، احکام قبلي و فعلي و همچنين امکان محاسبه و گزارش‌گيري برگه تسويه حساب کارکنان.

• قابليت اجراي طبقه بندي مشاغل و تغيير در وضعيت پرداختي کارکنان طبق فرمول‌هاي ساليانه و سيستم رتبه و پايه.

عمليات پرداخت حقوق و دستمزد

• تهيه فيش‌هاي حقوقي ماهيانه هر پرسنل براساس فرم تدوين شده با فرمت دلخواه موسسه و يا فرم استاندارد

• تهيه ليست بيمه، ماليات و حقوق پرسنل براساس فرم‌هاي سازمان تامين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي يا هر فرم دلخواه تعريف شده

• تهيه فايل ماهانه ليست حقوق جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي

• امکان تهيه فايل پرداخت حقوق ماهانه کارکنان از طريق بانک‌ها

• تهيه ليست حقوقي و ليست مزايا براساس شماره پرسنل، مرکز هزينه، محل پرداخت و قسمت

• پردازش اطلاعات انواع پس انداز و وام به همراه اطلاعات دقيق تعداد اقساط و مبلغ هر قسط و تعداد و مبلغ اقساط مانده براي هر يک از وام‌ها و پس‌اندازها و تهيه گزارش وضعيت پس اندازها و وام

• تهيه ليست خالص پرداخت‌هاي ماهانه، انباشته حقوق و مجموع دريافت‌ها از ابتداي سال

• ليست بن کالاي اساسي (مبلغ بن و تاريخ دريافت آن‌ها)

• ذخيره سنوات خدمت پرسنل

• امکان تعريف فرمت دلخواه صدور اسناد حسابداري و آرتيکل‌هاي آن توسط کاربر

• امکان محاسبه عيدي و پيش‌پرداخت عيدي با توجه به تعداد روز کارکرد در طول سال و همچنين امکان تعيين نحوه محاسبه عيدي با استفاده از پارامترهاي متعدد شامل ضريب عيدي، سقف عيدي، نوع بيمه و ماليات، محاسبه کسر کار، استراحت، غيبت و …

امکانات اصلاحي برنامه و گزارشات

• تعريف و تغيير ضرايب حقوق و دستمزد و پارامترهاي موسسه مانند محل کار، مرکز هزينه، قسمت، رده سازماني، محل پرداخت، مدرک تحصيلي، مزايا، اضافات ساير و کسورات ساير، اضافه کاري، نوبت‌کاري و شب‌کاري، ناهاري، حق اولاد، مسکن و خواروبار، بيمه، جدول مالياتي، عيدي و ... .

• امکان کنترل تخصيص يا عدم تخصيص مساعده، محاسبه و اصلاح اطلاعات عيدي بصورت دسته‌بندي شده (بر اساس محل و شماره پرسنل).

• کنترل کسر يا عدم کسر قسط وام و دريافت و پرداخت اقساط تعاوني‌ها.

• امکان انجام محاسبات مجــدد براي ماه‌هاي گذشته.

• متعادل‌کردن ماليات‌هاي پرداختي در پايان هر ماه يا هر سال.

• امکان ورود اطلاعات کارکرد ماهيانه پرسنل، مساعده، اضافه کار، مزايا، کسورات و اضافات ساير به صورت دسته‌اي و جدولي براي گروه خاص و يا کل پرسنل.

• وجود گزارشات متنوع پرسنلي و حقوق و دستمزد در برنامه.

• تعريف و تهيه گزارش بصورت کاملا پارامتريک.

• امکان طراحي تمامي گزارشات و فرم‌هاي نرم‌افزار از جمله فرم فيش حقوق، ليست ماليات، ليست بيمه و … توسط کاربر.

امنيت و ساير امکانات

• وجود رمزهاي ورود و سطوح دسترسي به اطلاعات.

• تهيه پشتيبان از اطلاعات به صورت دستي بر روي هارد ديسکت، فلش به صورت فشرده و غير فشرده.

• استفاده از برنامه فقط با وجود قفل سخت افزاري.

• پشتيباني اتوماتيک اطلاعات به صورت روزانه.

• زمان‌بندي کردن پشتيباني اطلاعات.

• تعيين کاربران مختلف. تخصيص نام کاربري و رمز ورود آن‌ها.

• تعيين گروه‌هاي امنيتي.

• تخصيص دسترسي به کاربران ( قسمت هاي مختلف برنامه، حسابها، کالاها، انبارها).

• امکان ايجاد شرکت‌هاي مختلف روي يک کامپيوتر به صورت کاملا مستقل.

• ثبت تغييرات مربوط به عمليات نرم‌افزار توسط کاربران.

• امکان ارتباط با انواع دستگاه‌هاي کارت ساعت‌زني.

کلمات کلیدی: