• شناسه آگهی: 9642
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/04

مشخصات آگهی:

? صدور برگ دريافت بر اساس وجه دريافتي از خزانه

? امکان انتقال وجه بين بانکي و بين صندوق ها

? ثبت و نگهداري کليه دريافتها و پرداختهاي نقد و چک

? ثبت اسناد دريافتي و پرداختي اول دوره

? ثبت وکنترل چک هاي دريافتي در مراحل دريافت، واگذاري، وصول، برگشت و خرج کرد

? ثبت وکنترل چک هاي پرداختي در مراحل مختلف پرداخت، وصول، برگشت، ابطال

? امکان گزارش گيري از عمليات خزانه داري با محوريت عمليات دريافت، پرداخت چک و اسناد

? معرفي سريال دسته چک هاي دريافتي از بانک ها و چاپ چک بانک هاي مختلف

? دريافت اطلاعات بانک ها و ورود آن به خزانه داري به منظور تهيه گزارش مغايرت بانکي

? ثبت کليه تفصيلي هاي مربوط به تمامي حساب هاي بانکي شرکت

? واريز به حساب بانکي از طريق حواله، فيش، اعلاميه و POS

? برداشت از حساب بانکي توسط بانک طي اعلاميه

? ثبت دريافت و پرداخت ارزي با امکان مشخص نمودن نوع ارز و نرخ برابري در هر دريافت و پرداخت

? تنخواه

? صورتحساب درآمد و هزينه

? دريافت و پرداخت تلفيقي

? تسويه و کسورات

گزارشات

? گزارش برگه رسيد وجه، پرداخت وجه و ...

? گزارشات مربوط به اسناد در جريان وصول، اسناد پرداختي و ....

? ثبت و نگهداري حساب بانک ها و صندوق ها با اعلام موجودي به روز و دقيق

? گزارش چک هاي دريافتي

? گزارش چک هاي پرداختي

? گزارش ريالي تنخواه و صندوق

? گزارش ساير عمليات ريالي بانکي

? چاپ چک در انواع فرمت هاي بانک هاي دولتي و خصوصي با قابليت تعريف فرمت جديد

? گزارش سوابق گردش چکهاي دريافتي

? گزارش روزانه صندوق و بانک

? گزارش دريافت ها و پرداخت هاي روزانه

? گزارش دريافت ها و پرداخت هاي ارزي و رياليجهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جلسه معارفه نرم افزار باما تماس بگيريد.

کلمات کلیدی: