• شناسه آگهی: 9643
  • تاریخ بروزرسانی : 1396/04/04

مشخصات آگهی:

انبار و حسابداري انبار تحت وب روزنهامکانات

? تاثير بلا درنگ عمليات انبار در گزارش هاي سيستم مالي روزنه

? استفاده از ساختار حسابها و تفصيلي هاي سيستم در عمليات انبار

? امکان تفکيک عمليات تعدادي و ريالي انبار

? ساختار درختي و قابل انعطاف کالاها با امکان طبقه بندي کالاها در سطوح نا محدود

? امکان استفاده از کدينگ با تعداد ارقام نا محدود براي هر سطح کالا

? تعريف انبارها در يک ساختار فهرستي

? امکان اختصاص تفصيلي به هر انبار

? امکان اعمال محدوديت براي کاربران در استفاده از انبارها در هنگام تنظيم برگه

? امکان تخصيص يک کالا به چندين انبار

? امکان تعيين بهاي استاندارد به کالاها

? امکان تخصيص چندين واحد فرعي به يک کالا با ضريب تبديل به واحد اصلي

? امکان تعيين حداقل موجودي، نقطه سفارش، مقدار بهينه سفارش و حداکثر موجودي (براي يک کالا (به منظور کنترل و گزارش گيري

? امکان درج مشخصاتي از قبيل شماره فني، شرح، بهاي نرمال براي يک کالا

? امکان تعريف مجموعه کالاها به همراه تعداد پيش فرض براي هر کالا براي تسهيل تنظيم برگه هاي انبار يا اخذ گزارش

? امکان تعريف الگوي تبديل يک يا چند کالا به يک يا چند کالاي ديگر

? امکان تعريف پارامتر براي کالاها و دريافت گزارش کاردکس بر حسب پارامتر

? تاثيرگذاري پارامتر کالا در فاکتورهاي خريد و فروش و تاثير مستقيم در مقدار کالا

? امکان تغيير تعداد ارقام کد کالاها، مراکز مصرف يا تامين کالاها و انبارها حتي بعد از درج رخدادهاي انبار

? تعريف الگوي عمليات مالي در ساختار فهرستي به همراه اختصاص روش قيمت گذاري و شناسايي ويژه، تعيين استاندارد FIFO و ميانگين

? امکان تعريف انواع برگه هاي ورود، خروج و انواع برگه هاي درخواست شامل

o موجودي ابتداي دوره

o رسيد خريد داخلي

o رسيد خريد خارجي

o حواله بازگشت از خريد داخلي

o رسيد دريافت از توليد

o حواله مرجوعي به توليد

o حواله ارسال به توليد

o رسيد بازگشت به توليد

o رسيد دريافت از پروژه

o حواله مرجوعي به پروژه

o حواله مصرف مرکز

o رسيد بازگشت از مصرف مرکز

o حواله مصرف پروژه

o رسيد بازگشت از مصرف پروژه

o حواله فروش / بازيافت ضايعات

o رسيد بازگشت از ضايعات

o حواله تحويل دارايي ثابت

o انتقال بين انبار ها

o حواله فروش

o رسيد بازگشت از فروش

o رسيد دريافت اماني ديگران نزد ما

o حواله بازگشت اماني ديگران نزد ما

o حواله ارسال اماني ما نزد ديگران

o رسيد بازگشت اماني ما نزد ديگر? تنظيم عمليات انبار در قالب برگه هاي انبار

? طراحي سيستم به گونه اي که هر برگه انبار همزمان يک سند انبار است

? امکان تنظيم برگه درخواست با انواع رخداد هاي درخواست ورود

? امکان تنظيم رخدادهاي درخواست خروج با وضعيت رزرو شده

? امکان تنظيم برگه انبار از روي يک برگه درخواست

? درج اجزاي بهاي وارده (بهاي خالص کالا، هزينه حمل، هزينه ترخيص، هزينه هاي گمرکي، ساير هزينه ها و تخفيف) در هنگام ورود کالا

? امکان نمايش عمليات انبار منعکس شده در اسناد حسابداري به صورت سند انبار

? امکان انتقال درخواست هاي جاري از سال مالي قبل

گزارشات

? امکان اخذ گزارش از اطلاعات انبار به تنهايي

? ارائه خلاصه اطلاعات کالا و خلاصه اطلاعات مرکز مصرف يا تامين کالا

? ارائه گزارش فهرست برگه ها و رخدادهاي درخواست

? امکان پردازش موجودي هاي ابتداي دوره درگزارش هاي انبار

? ارائه تمامي گزارش هاي استاندارد سيستم براي کالاها (عمليات، خلاصه عمليات و گردش موجودي)

? امکان دريافت کاردکس کالا از تمامي واحدهاي شمارش يک کالا بصورت خودکار

? تبديل

? پارامترهاي کالا

? تعديل موجودي انبار

کلمات کلیدی: