• شناسه آگهی: 147
  • تاریخ بروزرسانی : 1395/01/05

مشخصات آگهی:

تهیه نقشه های توپوگرافی
تفکیک و پیاده سازی
GPSدو فرکانسه , RTK
نقشه برداری ساختمان و پیاده سازی آکس ستون با دقت 2 میلیمتر
ثبت نام سند ماده 147
محاسبه حجم عملیات خاکی و ...
اجاره دوربین نقشه برداری و GPS دوفرکانسه به همراه اوپراتور
دوربین به همراه کمک نقشه بردار 150000
GPS به همراه اوپراتور 450000
در سراسر کشور و با قیمتی مناسب
توسط کارشناسان نقشه برداری به همراه مهر نظام مهندسی

کلمات کلیدی: