• شناسه آگهی: 94
  • تاریخ بروزرسانی : 1394/12/15

مشخصات آگهی:

لاس های جدید مهندس صفاریاندوره های تخصصی تعمیرگیربکس های اتوماتیکتعمیرات گیربکس اتوماتگذری برگیربکس های دستیانواع انتقال نیرو- مزایا ومعایب هرکداممفهوم ضریب دنده در انتقال مستقیم نیروجهت نیرو درانواع انتقال نیروتفاوت گشتاوردرانتقال نیرواز چرخ دنده بزرگ به کوچک وبلعکسمحاسبه ضریب دنده خطیمحاسبه ضریب دنده های ترکیبیمحاسبه ضریب دیفرانسیلتفاوت ضریب درخودروهای 2 دیفرانسیلخرابی کوپلینگ برقیتشخیص خرابی کوپلینگ برقینحوه تست کوپلینگ برقیتاریخچه گیربکس های خودکارمعرفی برخی از گیربکس های خودکارکمپانی های :Aisin(Japan)Hivec(Korea)New Alpha(Korea(ZF(Germany)

شامل مدل های :

OVERHAUL-REPAIR&FIXING:

A4LF3A4CF0(2nd)A4CF1A4CF2AFCF3AFCF4A5GF1A5GF2A5HF1A5HF3A5SRSA5SR2A6GF1A6GF2A6LF2A6LF3A6MFIA6MF2شناخت وتشخیص انواع گیربکس های اتوماتیکشناخت و تشخیص انواع گیربکس های مانوماتیکCCVTشناخت وتشخیص انواع گیربکس هایشناخت و تشخیص انواع گیربکس های تیپ ترونیکشناخت و تشخیص انواع گیربکس های شیفت ترونیکمعرفی اجزای تشکیل دندهنحوه ارتباط اهرم دنده با گیربکستشخیص خرابی رابط ها و واسطه های بین گیربکس ولیور دندهرفع ایراد زمانی که لیور دنده درجایگاه خود قرار نگیرد ولی رنج مربوط را درست انتخاب می کند .تعریف شیفت لاک ونحوه عمل کرد آ نمعرفی و شناخت شیفت لاک وانواع آنتفاوت درگیربکس های سفارش عرب وسفارش اروپاترفند دور زدن خرابی شیفت لاکشیفت لاک در خودروهای استارت دکمه ایترفند دورزدن خرابی سوچ پدال ترمزتفاوت در گ

کلمات کلیدی: