لحظه صبر نمایید

مشاوره مالي+مدير مالي+ مديريت مالي پيمانکاري + حسا

مدير مالي+ مديريت مالي پيمانکاري + حسابداري پيمانکاري+ مديريت مالي پاره وقت + حسابداري حقوق دستمزد+مديريت مالي حقوق دستمزد+حسابداري پروژه ايي+ مدير ما ...

 • تهران
 • 1396/03/26
 • توافقی
كارشناس ارشد مالي با سابقه ( مشاور مالياتي )

آيا عدم رسيدگي وزارت دارائي ، به بدهي مالياتي موديان ، يعني صفر شدن بدهي مالياتي آنان ؟؟ مديريت پويا حساب ، با بهره مندی از تخصص کارشناسان ارشد حسابدا ...

 • تهران
 • 1395/07/12
 • توافقی
آيا شما مشاور مالياتي داريد ؟

آيا عدم رسيدگي وزارت دارائي ، به بدهي مالياتي موديان ، يعني صفر شدن بدهي مالياتي آنان ؟؟ خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری موسسه خدمات مالي پويا ح ...

 • تهران
 • 1395/07/12
 • توافقی
اظهارنامه مالیاتی +مشاوره +بیمه +تهیه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی

انجام کلیه امور مالی حسابداری مشاوره تهیه و تنظیم صورت های مالی و مالیاتی و بیمه و انجام دفائیه و اخذ مفاصا حساب مالیات ارزش افزوده و مالیاتی و بیمه ت ...

 • تهران
 • 1395/02/12
 • توافقی